Hjem / Fokusområder / Fagskole / Veiledning  

Veiledning

Rygjabø_veiledning

Kvalifisert personell utgjør de viktigste ressursene i helse – og sosialtjenestene for å kunne gjennomføre reformer og opptrappingsplaner innen denne tjenesten.

Hvem passer utdanningen for?

 • Personer som har interesse for veiledning, og ønsker faglig og personlig kompetanse innen feltet.
 • Personer som vil utvikle kompetanse til å veilede brukere, pårørende, elever og medarbeidere.
 • Person som ønsker og få klargjøre og systematisere praktiske opplevelser og sette dem inn i en faglig og personlig sammenheng.
 • Ønsker å tilegne seg kommunikasjonsferdigheter.
 • Bidra til oppbygning av et faglig godt tilbud i kommunene og ved sykehusene.

Læringsutbytte

Etter fullført fagskoleutdanning har kandidaten :

 • god kjennskap til felles kunnskapsgrunnlag, referanseramme, verdier og lovverk for helse- og sosialfagene.
 • kunnskap om andre yrkesgrupper og kan bidra i et tverrfaglig samarbeid
 • kunnskaper om og innsikt i grunnleggende veiledningsteori, veiledningstradisjoner og ulike pedagogiske virkemidler som fremmer god læring.
 • kunnskap om og innsikt i hvordan roller, gruppeprosesser og samarbeid påvirker veiledning og mellommenneskelig samhandling
 • kunnskap om og innsikt i kommunikasjons betydning for mellommenneskelig samhandling.
 • kunnskap om og innsikt i det etiske grunnlaget i veiledningssituasjoner og kan vurdere hva som er etisk forsvarlig i veiledningssituasjoner.

Ferdigheter:

Etter fullført fagskoleutdanning kan kandidaten;

 • kommunisere profesjonelt med pasienter/brukere, pårørende, elever/lærlinger og medarbeidere og tar medansvar for tilbakemelding til faglig og politisk myndighet om hjelpebehov og virkning av tiltak. benytte kunnskap om kommunikasjon i veiledningen.
 • anvende ulike veiledningsteknikker og veiledningsmetoder i veiledningen og ha evne til å erkjenne egne grenser, både faglig og personlig.
 • benytte kunnskap om relasjon og samhandling i veiledningsfunksjonen og har grunnleggende ferdigheter som er relevante i forhold til veiledning
 • vise en etisk forsvarlig holdning og handling i veiledningssituasjoner og gi veiledning som leder til refleksjon hos veisøker
 • I tillegg har kandidaten evne til kritisk og etisk refleksjon i forhold til egen yrkesutøvelse i veiledningssituasjoner og kan benytte kunnskap om veiledning og pedagogiske virkemidler, og kan anvende dette til beste for veisøker ut fra dennes behov.innsikt i egen personlighet, og kan anvende dette i rollen som veileder

Generell kompetanse:

Etter fullført fagskoleutdanning har kandidaten;

 • en analytisk og reflektert holdning til veiledningsarbeidet, og har en bevisst holdning til veiledningens grenseområder.
 • respekt og toleranse for andre mennesker
 • respekt for at alle mennesker er likeverdige og er bevisst betydningen av gruppeprosesser og samarbeid for veiledning og mellommenneskelig samhandling
 • en kritisk og bevisst holdning til egen kommunikasjon og sin rolle som veileder, en kritisk og etisk refleksjon til egen rolle i veiledningen og er bevisst på betydningen av å ivareta veisøkers behov.
 • I tillegg kan kandidaten identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflektere over egen praksis og begrunne sine vurderinger faglig, etisk og juridisk.

Emner i studiet

Studiet er lagt opp som et deltidsstudie over to år. Det vil normalt være 10 samlinger pr. utdanningsprogram, resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning . Studentene vil få opplæring i læringsportalen it’s learning. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.

Studiet fordrer aktiv deltakelse fra studentene. Undervisningen på samlingene vil være dialogbasert. Hvert emne avsluttes med skriftlig eksamen.

Studiet kvalifiserer for lån eller stipend i statens lånekasse. Se også gjeldende studieplan.

Veiledning

Fagskole-poeng

Timer

Antall uker

Antall uker deltid

Av dette er praksis

Fulltid

Emne 1: Felles innholdsdel

14

337

9

18

10 uker

Emne 2:

Pedagogikk og veiledning

9

263

7

14

Emne 3:

Gruppeprosesser og samarbeid

8

188

5

10

Emne 4:

Kommunikasjon og veiledningsferdigheter

8

225

6

12

Emne 5:

Etikk og veiledning

8

187

5

10

Emne 6: Fordypning

13

300

8

16

 

Sum

60 poeng

1500 timer

40

80

350 timer

Praksis er obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå videreutdanningens målsettinger. Derfor er kontakt med fagfeltet er en viktig faktor i utdanningen. Praksis skal utgjøre ti uker. Studenten får faglig veiledning i praksis og oppfølgning av fagperson med tilsvarende eller høyere utdanning. Det legges til rette for å kunne ta praksis på egen arbeidsplass, forutsatt at læringsutbytte og faglige krav ivaretas tilfredsstillende.

Opptakskrav og søknadsskjema

For opptak til RKK Fagskolen kreves fullført videregående utdanning, fortrinnsvis fra relevant fagområde, alternativt tilsvarende realkompetanse fra minst fem års arbeid i sektoren. Se den enkelte studieplan for eksakte opptakskrav.

Gå til kurskatalog og les mer om eller meld deg på fagskole utdanningsprogrammet innen veiledning.(Åpner i nytt vindu)

Pris:

Gratis forutsatt statsstøtte.