Hjem / Fokusområder / Fagskole / Tverrfaglig miljøarbeid  

Tverrfaglig Miljøarbeid

Tverrfaglig miljøarbeider

En NOKUT-Godkjent fagskole.

Undervisningen vil foregå etter NOKUT godkjent fagplan. Kvalifisert personell utgjør de viktigste ressursene i helse – og sosialtjenestene for å kunne gjennomføre reformer og opptrappingsplaner innen denne tjenesten.

Hvem passer denne utdanningen for?

 1. Personer som arbeider, eller ønsker å arbeide, innen fagområder som for eksempel omsorgsboliger, aktivitets­senter, boas osv. med brukergrupper som rusomsorg, psykiatri, barnevern, eldreomsorg, funksjonshemmede, flyktninger og asylsøkere.
 2. Personer som har ønske om å utvikle sin kompetanse og bidra til at miljøarbeid tilbys brukerne på en best mulig måte

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter fullført fagskoleutdanning har kandidaten:

 • god kjennskap til felles kunnskapsgrunnlag, referanseramme, verdier og lovverk for helse- og sosialfagene.
 • kunnskap om andre yrkesgrupper kan bidra i et tverrfaglig samarbeid
 • kunnskaper om grunnelementer i miljøarbeiderfaget.
 • kunnskaper om de ulike brukergruppers situasjon og historie.
 • grunnleggende fagkunnskap som er relevant for miljøarbeid i ulike sektorer i kommunal virksomhet, institusjoner og innen pedagogisk virksomhet.
 • god kunnskap om metoder/tiltak innenfor behandling og oppfølging av pasient-/brukergruppen og kjenner tilbudene i kommunal helse‐ og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjeneste.
 • kunnskaper om et selvvalgt tema, og fordype seg i dette.
 • forståelse for de faktorer i miljøet og samfunn som har betydning for pasient/bruker

Ferdigheter:

Etter fullført fagskoleutdanning kan kandidaten;

 • kommunisere profesjonelt med pasienter/brukere, pårørende og medarbeidere og ta medansvar for tilbakemelding til faglig og politisk myndighet om hjelpebehov og virkning av tiltak.
 • utføre arbeidet etter de etiske, juridiske og samfunnsmessige sidene ved miljøarbeiderfaget.
 • identifisere og kartlegge behov, tilrettelegge og iverksette tiltak som skaper læring og mestring. Studenten organiserer tverrfaglig samarbeid og veileder pasient/ bruker, pårørende og fagpersoner innenfor eget arbeidsområde.
 • reflektere rundt ferdigheter og holdninger som danner grunnlaget for miljøarbeidet. med utgangspunkt i egne erfaringer fra praksis og teori ha en etisk reflektert grunnholdning i arbeidet innenfor sitt selvvalgte fordypningsområde.
 • vise stor bevissthet overfor egne holdninger og ferdigheter i møte med brukerne, og har evne til å motta veiledning fra praksisfelt og lærer.
 • vise forståelse for og ha evne til tverrfaglig samarbeid.
 • vise selvstendighet, og samtidig evne til samarbeid, i sitt faglige fordypningsarbeid.

Generell kompetanse:

Etter fullført fagskoleutdanning kan kandidaten;

 • identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflektere over egen praksis og begrunner sine vurderinger faglig, etisk og juridisk.
 • bruke ferdigheter til å samhandle med ulike brukergrupper og pårørende, samt tilrettelegge for tiltak innenfor sitt fagområde.
 • reflektere bevisst rundt egen og andres kompetanse, ivareta brukermedvirkning og drøfte og formidle kunnskap innenfor fagfeltet.
 • delta i faggrupper for å kvalitetssikre og videreutvikle praksis og forståelse på egen arbeidsplass
 • utvise en bevisst holdning til hvordan han/hun anvender kunnskaper i møte med bruker / brukergruppen.
 • være bevisst egne holdninger i forhold til brukermedvirkning og tilrettelegge for dette.

Opptakskrav og søknadsskjema

For opptak til RKK fagskolen kreves fullført videregående opplæring fra helse- og sosialfag. Du kan også kvalifisere til plass ved realkompetansevurdering dersom du har relevant og dokumenterbar praksis fra yrkeslivet. .

Se øverst til høyre for påmelding på nett og om søknadsskjema

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå videreutdanningens målsettinger. Derfor er kontakt med fagfeltet er en viktig faktor i utdanningen. Praksis utgjør ti uker i 100 % stilling. Studenten får faglig veiledning i praksis og oppfølgning av fagperson med tilsvarende eller høyere utdanning.

Pris:

Gratis forutsatt statsstøtte

 
FAKTA OM

Fagskole Helse

RKKs utdanning på fagskole innen helse og oppvekstfag drives faglig ved studiesenteret ved Møllehagen skolesenter. Nettstøttede og deltidsorganiserte tilbud passer ypperlig for voksne i arbeid og andre forpliktelser. RKK har stor etterspørsel etter helsefaglig opplæring både på fagskole- og fagbrevnivå. Alle våre tilbud på NKR nivå 5 er godkjente av NOKUT og lånekassen.