Hjem / Fokusområder / Fagskole / Rehabilitering  

Rehabilitering (nettbasert)

Fagskole rehabilitering 2

Kvalifisert personell utgjør de viktigste ressursene i helse – og sosialtjenestene for å kunne gjennomføre reformer og opptrappingsplaner innen denne tjenesten.

"Forskrift om habilitering og rehabilitering.
§ 2. Definisjon av habilitering og rehabilitering
Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet"

Hvem passer utdanningen for?

 1. Personer som har interesse for rehabilitering, og ønsker faglig og personlig kompetanse innen feltet.
 2. Ønsker å få den nødvendige kompetansen til å arbeide med personer og familier som opplever å få livet endre på grunn av funksjonsnedsettelse.
 3. Bidra til oppbygning av et faglig godt tilbud i kommunene og ved sykehusene.

Fagskole rehabilitering 1

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført fagskoleutdanning har kandidaten:

 • kjennskap til felles kunnskapsgrunnlag, referanseramme, verdier og lovverk for helse- og sosialfagene.
 • kunnskap om andre yrkesgrupper og kan bidra i et tverrfaglig samarbeid.
 • kunnskap om og innsikt i hva funksjonshemning er, og hvordan funksjonsnedsettelse kan arte seg.
 • innsikt i viktigheten av deltakelse og likestilling for det enkelte menneske.
 • kunnskap om og innsikt i hva rehabilitering og habilitering er, om aktuelt lovverk, om hvilke aktører og instanser som yter tjenester og om hvordan rehabiliteringstjenester organiseres.
 • kunnskap om og innsikt i rehabiliteringsprosessen, brukerrollen og tjenesterollen.
 • kunnskap om individuell plan.
 • fordypet seg innenfor et valgt tema og innhentet, vurdert og bearbeidet teori, og drøftet sammenhengen mellom teori og praksis. gjennom oppgaven har kandidaten vist dybdekompetanse innenfor selvvalgt fordypningsområde.

Ferdigheter:

Etter fullført fagskoleutdanning kan kandidaten:

 • legge til rette for aktiv deltakelse og samhandling med brukeren slik at brukerens innflytelse på egen rehabiliteringsprosess styrkes og brukerens opplevelse av verdighet ivaretas.
 • delta i utredningsarbeid og anvende kunnskap om forskjellen på rehabilitering versus forebygging, behandling, pleie og omsorg.
 • anvende kunnskap om brukermedvirkning på systemnivå.
 • anvende relevante verktøy som individuell plan.
 • lede tverrfaglige møter og samhandle med andre.
 • systematisere, utvikle og formidle erfaringsbasert kunnskap, og anvende kunnskap om målgruppen (bruker/brukergruppen).

Generell kompetanse:

Etter fullført fagskoleutdanning kan kandidaten;

 • identifiserer etiske utfordringer og dilemmaer, reflekterer over egen praksis og begrunner sine etisk og juridisk vurderinger faglig.
 • anvende sin kunnskap i møtet med bruker/pasient, pårørende, andre fagpersoner og samfunnsaktører i helsefremmende og forebyggende tiltak, reflektere over egne holdninger og etiske dilemmaer.
 • utføre arbeidet på en slik måte at bruker får innflytelse i egen rehabiliteringsprosess.
 • motta veiledning fra praksisfelt og lærer, vise forståelse for de faktorer i miljøet og i samfunnet som har betydning for pasient/bruker, vise selvstendighet i sitt faglige fordypningsarbeid, kan delta og bidra i tverrfaglig samarbeid.
 • I tillegg har kandidaten utviklet en etisk reflektert grunnholdning i arbeidet med mennesker som er i en rehabiliteringsprosess
 • tilegnet seg kompetanse innen rehabiliteringstiltak for å ivareta brukers sammensatte behov.
 • utviklet og er bevisst sin profesjonelle kompetanse, sin kreativitet og sitt mot, og forvalter kompetansen og bidrar til faglig utvikling på egen arbeidsplass.

Slik er studiet lagt opp

Studiet er lagt opp som et deltidsstudie over to år. Det vil være minimum 10 samlinger pr. fagskole, resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuelle veiledning hver uke. Studentene vil få opplæring i læringsportalen it’s learning. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.

Studiet fordrer aktiv deltakelse fra studentene. Undervisningen på samlingene vil være dialogbasert. I tillegg til samlingene skal studentene levere inn ukentlige oppgaver. Hver modul avsluttes med en hjemmeeksamen.

Studiet kvalifiserer for lån eller stipend i statens lånekasse.

Emner

Rehabilitering

Fagskole-poeng

Timer

Antall uker

Antall uker deltid

Av dette er praksis

Emne 1: Felles innholdsdel

14

338

9

18

 

Emne 2: Målgruppen for rehabilitering

8

150

4

8

8 uker

Emne 3: Rehabilitering som virksomhet

12

225

6

12

Emne 4:

Rehabiliteringsprosess og individuell plan

12

412

11

22

Emne 5:

Fordypning

14

300

8

16

2 uker

Sum

60 poeng

1500 timer

40 uker

80 uker

350 timer

Praksis

Praksis er obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå videreutdanningens målsettinger. Derfor er kontakt med fagfeltet er en viktig faktor i utdanningen. Praksis skal utgjøre minimum ti uker. Studenten får faglig veiledning i praksis og oppfølgning av fagperson med tilsvarende eller høyere utdanning.

Pris:

Gratis forutsatt statsstøtte.