Hjem / Fokusområder / Fagskole / Psykisk helse og rus (n)  

Psykisk helsearbeid og rusarbeid (nettbasert)

Fagskole psykisk helsearbeid

Kvalifisert personell utgjør de viktigste ressursene i helse – og sosialtjenestene for å kunne gjennomføre reformer og opptrappingsplaner innen denne tjenesten.

Hvem passer denne utdanningen for?

 1. Personer som har interesse for psykisk helsearbeid, og ønsker faglig og personlig kompetanse innen feltet.
 2. Personer som ønsker å arbeide med og tilegne seg den nødvendige kompetansen for å for å arbeide med forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering i forhold til alle aldersgrupper og alle grader av psykiske problem og lidelser.
 3. Arbeide med barn av foreldre med en psykisk lidelse, samt rus og rus – relaterte lidelser.
 4. Bidra til oppbygning av et faglig godt tilbud i kommunene og ved sykehusene.

Fagskole psykisk helsearbeid 1

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter fullført fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid :

 • har studenten god kjennskap til felles kunnskapsgrunnlag og referanseramme, verdier og relevante helse- og sosiallover.
 • har studenten kunnskap om og innsikt i psykiske lidelser og ruslidelser i et samfunnsperspektiv
 • har studenten grunnleggende kunnskap om forebyggende metoder og tiltak, og kan iverksette relevante tiltak ut fra disse
 • har studenten god systemforståelse og kunnskap om hvordan helse- og omsorgstjenesten er organisert
 • har studenten god kunnskap om og innsikt i hva det innebærer å ha og leve med en psykisk lidelse og/eller ruslidelse
 • har studenten kunnskap om kartlegging av behov, planlegging, organisering og iverksetting av kunnskapsbaserte tiltak, rehabilitering og oppfølging
 • har studenten kunnskap om tverrfaglig samarbeid, kommunikasjon og brukermedvirkning
 • har studenten oppdatert kunnskap om sentrale lover og forskrifter som regulerer pasienters / brukeres, pårørendes og yrkesutøveres rettigheter og plikter og kan bruke dette i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv.

Ferdigheter:

Etter fullført fagskoleutdanning psykisk helsearbeid og rusarbeid;

 • arbeider studenten helsefremmende og bidrar i samarbeid med pasientene/brukerne, pårørende og fagpersoner til å forebygge problemutvikling, sykdom og funksjonsnedsettelse
 • benytter studenten sin kunnskap og samhandlingskompetanse og veileder pasienten/brukeren for å oppnå mestring og aktiv problemløsning
 • ivaretar studenten individuelle behov hos pasienten/brukeren og samarbeider med pårørende samt det sosiale og fysiske nærmiljø
 • kartlegger studenten behov, planlegger, organiserer og iverksetter kunnskapsbaserte tiltak, rehabilitering og oppfølging av pasienter/brukere med psykiske lidelse og eller ruslidelse
 • bidrar studenten til å ta i bruk og vurdere relevante tiltak og metoder i arbeidet, holder seg faglig oppdatert innenfor eget arbeidsområde og deltar i faglig utvikling på arbeidsplassen
 • kommuniserer studenten profesjonelt med pasienter/brukere, pårørende og fagpersoner og tar medansvar for tilbakemelding til fagansvarlig om hjelpebehov og virkning av tiltak
 • kan kandidaten finne adekvat litteratur og annet fagstoff som er relevant innenfor psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Generell kompetanse:

Etter fullført fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid;

 • identifiserer studenten etiske utfordringer og dilemmaer, reflekterer over egen praksis og begrunner sine vurderinger faglig, etisk og juridisk
 • anvender studenten sin kunnskap i samarbeidet med pasient/bruker, pårørende, fagpersoner, reflekterer over egne holdninger, ivaretar brukermedvirkning og behovet for meningsfull aktivitet
 • deltar studenten i faggrupper for å kvalitetssikre og videreutvikle sin kompetanse og forståelse for pasienten/brukeren og fagfeltet
 • deltar studenten i kartlegging og behandling av pasienter/brukere med psykiske lidelser/ og eller ruslidelser, vurderer, initierer og ivaretar deres behov for oppfølging, omsorg, behandling
 • er studenten bevisst på egen og andres kompetanse, ivaretar brukermedvirkning og kan drøfte og formidle kunnskap innenfor fagfeltet
 • er studenten bevisst sin profesjonelle kompetanse, sin kreativitet og sitt mot, forvalter kompetansen og bidrar til faglig utvikling og samarbeid på egen arbeidsplass

Slik er studiet lagt opp:

Studiet er lagt opp som et deltidsstudie over to år. Det vil være minimum 10 samlinger pr. fagskole, resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuelle veiledning hver uke. Studentene vil få opplæring i læringsportalen it’s learning. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.

Studiet fordrer aktiv deltakelse fra studentene. Undervisningen på samlingene vil være dialogbasert. I tillegg til samlingene skal studentene levere inn ukentlige oppgaver. Hver modul avsluttes med en hjemmeeksamen.

Studiet kvalifiserer for lån eller stipend i statens lånekasse.

Emner - innhold

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Fagskole-poeng

Timer

Antall uker

Antall uker deltid

Av dette er praksis

Emne 1: Felles innholdsdel

14

350

9

18

 

Emne 2: helsefremmende og forebyggende arbeid

8

200

6

12

8 uker

Emne 3: fagspesifikk kunnskap om brukergruppene

12

300

8

16

Emne 4:

Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering

12

300

8

16

Emne 5:

Fordypning

14

350

9

18

2 uker

Sum

60 poeng

1500 timer

40 uker

80 uker

350 timer

Praksis

Praksis er obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå videreutdanningens målsettinger. Derfor er kontakt med fagfeltet er en viktig faktor i utdanningen. Praksis skal utgjøre minimum ti uker. Studenten får faglig veiledning i praksis og oppfølgning av fagperson med tilsvarende eller høyere utdanning.

Pris:

Gratis forutsatt statsstøtte.