Hjem / Fokusområder / Fagskole / Kreftomsorg  

Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskole kreftomsorg 1

Kvalifisert personell utgjør de viktigste ressursene i helse – og sosialtjenestene for å kunne gjennomføre reformer og opptrappingsplaner innen denne tjenesten.

Hvem passer denne utdanningen for?

 1. Personer som har interesse for og ønsker faglig og personlig kompetanse i behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende.
 2. Ønsker å få den nødvendige kompetansen, som er av stor betydning, når en arbeider rundt en familie som er rammet av alvorlig sykdom.
 3. Bidra til oppbygning av et faglig godt tilbud i kommunene og ved sykehusene.

Fagskole kreftomsorg 2

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter fullført fagskole har kandidaten:

 • god kjennskap til felles kunnskapsgrunnlag, referanseramme, verdier og lovverk for helse- og sosialfagene.
 • kunnskap om og innsikt i ulike kreftsykdommer og behandlingsformer.
 • kunnskap om pleie og tiltak som er relevante for denne pasientgruppen og de berørte parter.
 • kunnskap om rehabilitering av kreftsykdom.
 • kunnskap om funksjonshemming og viktigheten av deltakelse og likestilling for hvert enkelt individ.
 • kunnskap om etiske utfordringer ved livets slutt og kunnskap om hospice filosofien, sykdom og død i ulike kulturer.
 • kunnskap om ulike behandlingsformer, lindring og velvære, der fokus er på alle dimensjoner ved det å være menneske.
 • fordypet seg innenfor et valgt tema, har innhentet, vurdert og bearbeidet teori, og drøftet sammenhengen mellom teori og praksis.
 • grunnleggende fagkunnskaper om kreftomsorg og lindrende pleie.
 • kunnskap om praksisstedets organisasjon og plassering i den øvrige helse- og sosialtjenesten.

Ferdigheter:

Etter fullført fagskoleutdanning kan kandidaten:

 • kommunisere profesjonelt med brukere, pårørende og medarbeidere og ta medansvar for tilbakemelding til faglig og politisk myndighet om hjelpebehov og virkning av tiltak.
 • kartlegge og se viktigheten av forebyggende tiltak.
 • anvende kunnskap om kreftsykdommer til gjennomføring og evaluering av de nødvendige omsorgstiltak.
 • anvende faglig kunnskap og se sammenhengen mellom rehabiliteringsbehov, individ og samfunn.
 • gjennom arbeid med teori og praksis anvende sin faglige bevissthet og trygghet i arbeid med alvorlig syke og døende kreftpasienter. Kandidaten har trygghet i sin kommunikasjon med kreftpasienten og pårørende.
 • systematisere, utvikle og formidle erfaringsbasert kunnskap.
 • Bruke sin faglige og personlig trygghet i møte med de ulike aktører innen fagfeltet, både brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

Generell kompetanse:

Etter fullført fagskoleutdanning kan kandidaten;

 • identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflekterer over egen praksis og begrunner sine vurderinger faglig, etisk og juridisk.
 • ha en analytisk og reflektert holdning til omsorg og pleie av kreftpasienter og deres pårørende
 • motta veiledning fra praksisfelt og lærer, vise forståelse for de faktorer i miljøet og i samfunnet som har betydning for pasient/bruker, vise selvstendighet i sitt faglige fordypningsarbeid, kan delta og bidra i tverrfaglig samarbeid.
 • være i stand til å forstå egen praksis
 • forståelse for hva det vil si for pasient og pårørende å få en kreftdiagnose, med utgangspunkt i respekt for det enkelte menneskets behov.
 • forståelse og respekt for det enkelte individ og skal være analytisk, kritisk og reflektert i sin tilnærming til rehabilitering.
 • en analytisk, kritisk og etisk reflekterende holdning til egen yrkesutøvelse, sett i forhold til overordnede faglige og etiske perspektiv.
 • en bevisst holdning til kommunikasjon og vise respekt for det enkelte individ
 • utviklet og er bevisst sin profesjonelle kompetanse, sin kreativitet og sitt mot, og forvalter kompetansen og bidrar til faglig utvikling på egen arbeidsplass.
 • evne til å reflektere over fremmende og hemmende faktorer for pasienter/brukere
 • evne til etisk og holdningsmessig refleksjon i arbeidet
 • relasjonskompetanse til brukere og kollegaer
 • forståelse for tverrfaglig samarbeid.

Slik er studiet lagt opp:

Studiet er lagt opp som et deltidsstudie over to år. Det vil være minimum 10 samlinger pr. fagskole, resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuelle veiledning hver uke. Studentene vil få opplæring i læringsportalen it’s learning. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.

Studiet fordrer aktiv deltakelse fra studentene. Undervisningen på samlingene vil være dialogbasert. I tillegg til samlingene skal studentene levere inn ukentlige oppgaver. Hver modul avsluttes med en hjemmeeksamen.

Studiet kvalifiserer for lån eller stipend i statens lånekasse.

Emner

Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskole-poeng

Timer

Antall uker

Antall uker deltid

Av dette er praksis

Emne 1: Felles innholdsdel

14

338

9

18

 

Emne 2: kreftsykdommer og behandlingsformer

10

262

7

14

8 uker

Emne 3: Rehabilitering

10

262

7

14

Emne 4: Lindrende omsorg ved livets slutt

11

263

7

14

Emne 5: Fordypning

15

375

10

20

2 uker

Sum

60 poeng

1500 timer

40 uker

80 uker

350 timer

Praksis er obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå videreutdanningens formål. Derfor er kontakt med fagfeltet er en viktig faktor i utdanningen. Praksis skal utgjøre ti uker. Studenten får faglig veiledning i praksis og oppfølgning av fagperson med tilsvarende eller høyere utdanning. Det legges til rette for å kunne ta praksis på egen arbeidsplass, forutsatt at læringsutbytte og faglige krav ivaretas tilfredsstillende.

Opptakskrav og søknadsskjema

For opptak til RKK Fagskolen kreves fullført videregående utdanning, fortrinnsvis fra relevant fagområde, alternativt tilsvarende realkompetanse fra minst fem års arbeid i sektoren. Se den enkelte studieplan for eksakte opptakskrav.

Gå til kurskatalog og les mer om eller meld deg på fagskoleutdanningsprogrammet innen kreftomsorg og lindrende pleie.(Åpner i nytt vindu)

Pris:

Gratis forutsatt statsstøtte.

 
FAKTA OM

Fagskole Helse

RKKs utdanning på fagskole innen helse og oppvekstfag drives faglig ved studiesenteret ved Møllehagen skolesenter. Nettstøttede og deltidsorganiserte tilbud passer ypperlig for voksne i arbeid og andre forpliktelser. RKK har stor etterspørsel etter helsefaglig opplæring både på fagskole- og fagbrevnivå. Alle våre tilbud på NKR nivå 5 er godkjente av NOKUT og lånekassen.